પાલનપુર-અમદાવાદ હાઈવે પરઅકસ્માત , 8થી વધુ લોકોને ઈજા