ટાંકીઓની આડમાં લઇ જવાતો 12.84 લાખનો દારૂ ઝડપાયો...