શ્રી રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ; રાજ્યની તમામ શાળાઓ બંધ રાખવા રજૂઆત