ભરૂચ જિલ્લાના 43 ગામોને મોડેલ ગામ તરીકે જાહેર કરાયા