વાપી પાલિકાના વોર્ડ નં. 5 કોંગ્રેસના સભ્યએ મહિલાને લાકડીથી ફટકારી...