ગાંધીનગર; નશાયુક્ત કેફી સિરપનીબોટલો સાથે ત્રણ ઝડપાયા