શાળાઓમાં ખાલી બેઠકો ભરવા સાથે પડતર પ્રશ્નો અંગે કલેક્ટરને રજૂઆત...