રોડ ઉપર પાણી ઢોળવા બદલ કોર્પોરેશન દ્વારા YMCA ક્લબને એક લાખ દંડ