વસ્ત્રાપુર તળાવને પાંચ કરોડથી વધુના ખર્ચે રિડેવલપ કરાશે