નડિયાદ, રિક્ષામાં ભુલાઈ ગયેલ 6 લાખના દાગીના વાળી બેગ મૂળ માલિકને પરત આપી