'' રહી જુવો '' ગટર સમસ્યાથી પીડિત પરિવારોએ ઘા અને દુકાનની ચાવીઓ પાલિકાને સોંપી દીધી..!!