રોડ અકસ્માત બાદ ઈજાગ્રસ્તોને ફ્રીમાં નજીકની હોસ્પિટલોમાં મળશે સારવા