નડિયાદ, ડોકટરની બેદરકારીથી મોતનો પરિવારજનોનો આક્ષેપ