અમદાવાદથી દુબઈ જતી ફ્લાઈટનું પાકિસ્તાનમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ