આણંદ જિલ્લાને 270 કરોડથી વધુના વિકાસ પ્રકલ્પોની ભેટ