ગરબાને વૈશ્વિક ઓળખ આપતી આ ઐતિહાસિક અને આનંદની ક્ષણ; સીએમ