ખારીકટ કેનાલ રી-ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટની સમીક્ષા કરતા સીએમ