ખેતરમા ધમધમતા જુગારધામ પર ત્રાટકી મેહસાણા એલ.સી.બી....