ઊંઝા નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-2ની પેટા ચૂંટણીને લઇ માહોલ ગરમાયો...