ગાંધીનગર : પાર્કિંગ અને સ્ટ્રીટ વેન્ડર પોલિસીનો મુસદ્દો તૈયાર