3 હજાર ખેડૂતોને 12 વર્ષેય પૂરતું વળતર ન મળ્યું..!!!