નવસારી જિલ્લાના ખેરગામમાં માત્ર 2 કલાકમાં 5 ઇંચ વરસાદ...