સામરખા ચોકડી નજીક ડીઝલ ચોરી કરતી ગેંગનો સાગરીત ઝડપાયો...