પેટલાદમા પંચાયતની જમીનમાં દબાણ કરનારા શખસની પાસા હેઠળ અટકાયત...