ખેડા જિલ્લામાં વાયરલ કન્ઝક્ટીવાઈટીસના શંકાસ્પદ 462 કેસો...