પાલિકા કમળા ડમ્પિંગ સાઇટ પર કચરો નાખવાનું બંધ કરે : સરપંચ