ટ્રકના ગુપ્ત ખાનામાં લઇ જવાતો દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો...