“સૌની યોજના” હેઠળ 393.67 કરોડના કામોનું લોકાર્પણ કરાશે...