બહુચરાજીમા રેલવેનાળામાં પાણી નિકાલ ન કરાતાં ટ્રેન રોકીચક્કાજામ...