વાપી-શામળાજી હાઈવેના નદીના પુલની બાજુમાં તિરાડો...