શોભાસણ રોડ પર શાહીલ ટાઉનશીપમાં જુગારધામ પર પોલીસના દરોડા...