સીજીએસટી કચ્છએ 3.09 લાખના ખર્ચે બે શૌચાલય બનાવ્યા..