કચ્છમાં પણ ઓવરસ્પીડ સામે તવાઈ.. 107 ચાલકો દંડ્યા..!