ગામડાઓમાં સુવિધા પૂર્ણ અંતિમધામ બનાવવા મામલે કલેક્ટરને રજૂઆત...