રખેવાડી કરતા યુવાન પર જ્વલનશીલ પ્રવાહી નાખતા યુવાન દાઝ્યો...