ધરોઈ ડેમ મા ક્ષમતાની પરોક્ષમા 70 ટકાથી વધુ પાણી એકત્રિત થયુ...