મહેસાણા ટીબી રોડ પર ઢોર છોડાવવા 50 માણસોનું ધાડું આવતા માહોલ ગરમાયો....