વ્યાજખોરની પઠાણી ઉઘરાણીથી ત્રસ્ત યુવકે દવા ગટગટાવી....