કપરાડાના 6 ગામના કોઝવે ડુબાણમાં જીવના જોખમે પસાર થતા વિદ્યાર્થીઓ....