કાડિયાવાડ હોનારતમાં પતિ અને બે પુત્રો ગુમાવનાર પત્નીએ પણ મોતને ગળે લગાવ્યું