વિસનગરમા જીલ્લા પોલીસ વડા ની અધ્યક્ષતામાં લોક દરબાર યોજાયો...