આજથી ઊંઝા માર્કેટયાર્ડના વેપારીઓની બેમુદતી હડતાળ...