વાવ ધારાસભ્ય ગેનીબેન ઠાકોર એકશનમા - "નહિ તો રૂ.5 કરોડનો દાવો કરશે"....