બકરાં છોડ ખાઈ જવા જેવી નજીવી બાબતે તકરારમાં એક નું મોત...