"કૈસે પઢેગા ઇન્ડિયા..?" - વિદ્યાર્થીઓ ગણેશ મંડપમાં અભ્યાસ કરવા મજબૂર...