ગણદેવીની ખેતરોમાં રાત્રે સંરક્ષણ તાર કાપી ભેલાણથી ખેડૂતોમાં રોષ...