કાંસના પાણી ફરી વળતા ઇસણાવ સહિત 5 ગામની 900 વીંઘામાં પાક નષ્ટ....