આંકલાવના બજારમાં સ્ટ્રીટ લાઇટ બંધ થતાં ત્રણ દિવસથી અંધારપટ...