નવસારી જિલ્લામાં મેઘમહેરથી જૂજ ડેમ છલકાતા વધામણાં...