વિસનગરમાં શહેરમાં રખડતા ઢોર અંગે કાર્યવાહી કરવા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખની રજૂઆત...